Regulamin programu promocyjnego pod nazwą

„Satysfakcja gwarantowana – AGD Grundig”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą: „Satysfakcja gwarantowana – AGD Grundig” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Beko S.A. z siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-73-573, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 zł (dalej: „Organizator” lub „Beko”).
 3. Promocja obejmuje wyłącznie Produkty Grundig wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu zwane dalej „Produktami”.

 

§ 2. Termin i miejsce Promocji

 

 1. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa od dnia 17.09.2018 do 31.12.2018 r.
 2. Towary zakupione przez Uczestników Promocji do dnia 31.12.2018 r. objęte są Promocją.  Zakup Produktu to dzień oznaczony jako data sprzedaży na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym (dalej: „Data zakupu”).
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

§ 3. Uczestnicy Promocji

 

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.
 2. Uczestnika identyfikuje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 4. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup przynajmniej jednego z Produktów objętych Promocją w wybranych punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 5. W ramach Promocji Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz co oznacza, tylko jeden Produkt zakupiony przez Uczestnika w okresie Promocji - jest objęty Promocją.
 6. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące zakupu produktów związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoby, które nabywają produkty objęte Promocją bezpośrednio od Organizatora, ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

 

§ 4. Cel Promocji

 

 1. Celem Promocji jest zapewnienie Uczestnikom jak największego zadowolenia z decyzji o zakupie Produktu objętego Promocją.
 2. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania Produktu - Nabywca w ramach Promocji, ma prawo do jego zwrotu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 

§ 5. Zasady Promocji

 

 1. Promocją objęte są wyłącznie Produkty fabrycznie nowe zakupione w okresie od dnia 17.09.2018 do 31.12.2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dowolnym kanałem sprzedaży u partnerów Media Expert, Media Markt, Saturn lub Neonet („Punkty sprzedaży”). 
 2. Punkty sprzedaży objęte Promocją będą oznaczone przez Organizatora.
 3. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego Produktu Nabywca może zwrócić Produkt w terminie 30 dni od Daty zakupu. W takim przypadku Nabywca powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając mail na adres: serwis@grundig.pl.  Po wstępnej weryfikacji takiego zgłoszenia zwrotu Organizator wskaże adres, na jaki Nabywca ma zwrócić Produkt („Punkt Zwrotu”).
 4. Zwrot Produktu objętego Promocją możliwy jest w terminie 30 dni od dnia zakupu. O zachowaniu terminu do zwrotu Produktu decyduje odpowiednio:
 1. data stempla pocztowego w przypadku przesyłek nadesłanych pocztą
 2. data nadania na przesyłkach kurierskich
 3. data zwrotu osobistego na adres Punktu Zwrotu.
 1. Koszty dostarczenia Produktu do Punktu Zwrotu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat przesyłki - nie będą akceptowane i nie będą uznane, jako zwrot w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Zwrot Produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia wszystkich poniższych warunków:
 1. Przekazanie Produktu do Punktu Zwrotu z zachowaniem terminu określonego w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 2. Zwracany Produkt powinien być czysty, niezniszczony, nieuszkodzony, przesłany wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi elementami wyposażenia oryginalnie zakupionego Produktu i zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie.
 3. Przekazanie wraz z Produktem skanu dowodu zakupu Produktu, przykładowo paragonu lub faktury VAT zawierającego określenie zakupionego Produktu wraz z modelem urządzenia, numerem seryjnym, wskazanie miejsca nabycia Produktu oraz określenie zapłaconej w całości przez Nabywcę – ceny brutto za Produkt („Zapłacona Cena”).
 4. Przekazanie na adres mailowy serwis@grundig.pl skanu a następnie z produktem oryginalnego  podpisanego i wypełnionego formularza zwrotu (do pobrania ze strony internetowej https://rejestracjaproduktu.pl/GRUNDIG/) albo oświadczenia Nabywcy zawierającego wszystkie poniższe dane:
 1. data zakupu zgodna z oryginalnym dowodem zakupu;  
 2. przyczyna zwrotu Produktu;
 3. imię i nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny  właściciela,
 4. oświadczenie Nabywcy o treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia”,
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu udziału przez Uczestnika w Promocji.
 1. Dodatkowo, Uczestnik może (ale nie musi) wyrazić zgodę na przetwarzania jego danych osobowych, w postaci adresu e-mail lub telefonu komórkowego, przez Organizatora lub powiązane z nim podmioty, w celach marketingowych oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketing bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Organizatora.
 2. Po otrzymaniu Produktu oraz Oświadczenia (Formularza) o Zwrocie - Organizator weryfikuje treść Oświadczenia (Formularza) o zwrocie oraz stan zwracanego Produktu. W przypadku stwierdzenia braków – wzywa Nabywcę do ich uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia przez Nabywcę braków – proces nie będzie kontynuowany.  W przypadku niespełnienia przez Produkt wymagań wskazanych w Regulaminie – sporządza się protokół z oględzin Produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora spełnienia wszystkich wymagań udziału w Promocji określonych niniejszym Regulaminem, Organizator wystawia Nabywcy zaświadczenie uprawniające do odbioru Zapłaconej Ceny w Punkcie sprzedaży, w którym Nabywca zakupił zwrócony w ramach Promocji Produkt.
 4. W ramach Promocji nie podlegają zwrotowi żadne inne wydatki i koszty związane z zakupem i zwrotem Produktu.
 5. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu Produktu w ramach Promocji nie dotyczy Produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe po dokonaniu ich zakupu w szczególności wynikłe w szczególności na skutek:
 1. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
 2. niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
 3. ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
 4. użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
 1. Produkt będzie odesłany zwrotnie Nabywcy na jego koszt wraz z Protokołem z oględzin produktu oraz przesłanymi przez Nabywcę oryginałami dowodów zakupu w sytuacjach w których:
 1. W trakcie oględzin wykonanych przez Organizatora zostanie stwierdzone, że Produkt posiada wady określone w ust. 11 powyżej;
 2. Produkt nie spełnia wymagań określonych w ust. 6 Regulaminu;
 1. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora lub na jego zlecenie.
 2. Udział w Promocji nie ogranicza uprawnień Nabywcy z tytułu rękojmi za wady Produktu lub uprawnień z tytułu gwarancji, ani uprawnień do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji Punktom sprzedaży na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z prowadzeniem Promocji zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: data zakupu zgodna z dowodem zakupu, przyczyna zwrotu Produktu, imię i nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
 5. Uczestnik Promocji może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Organizatora drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Organizator.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – oraz wydanych na podstawie RODO i w związku z RODO przepisów polskiego prawa.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
 9. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnik skorzysta z tego prawa –przetwarzanie danych w tym celu zostanie zaprzestane.
 10. Dane osobowe Uczestnika wynikające z udziału w Promocji będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Promocją, czyli przez 5+1 lat od końca roku, w którym wygasła Promocja, w tym 5 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, dodatkowy rok przewidziany jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych związanych z udziałem w Promocji.
 11. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora mogą być przetwarzane do czasu, aż Uczestnik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.
 12. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Promocji oraz najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji lub 30 dni od otrzymania od Organizatora stanowiska, za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej przesłanego na podany niżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską). Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 2. Reklamacje należy wysyłać na adres Organizatora: Warszawa (02-819), ul. Puławska 366, z dopiskiem: „Reklamacja – Satysfakcja gwarantowana – AGD Grundig”.
 3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji powiadamiany jest w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji emailem,
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://rejestracjaproduktu.pl/GRUNDIG/ oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Grundig będą udzielane pod numerem infolinii Organizatora:22 185 50 05 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00).
 4. Przystąpienie do Promocji wymaga uprzedniego zapoznania się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji w sposób wskazany w Regulaminie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą w żadnym wypadku naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.