REGULAMIN PROMOCJI „5 Lat Ochrony Serwisowej na BEKO przy zakupie z meblami kuchennymi” zakutalizowany dnia 13.08.2020 r.  

 

 

 

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: „5 Lat Ochrony Serwisowej na BEKO przy zakupie z meblami kuchennymi”  (dalej jako: Promocja) jest spółka BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, kod pocztowy: 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078147, NIP 525-20-73-573, o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 10 mln zł.
 2. Promocja organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja polega na uzyskaniu ochrony serwisowej na dodatkowy okres 3 lat na produkty objęte promocją, zakupione w okresie obowiązywania akcji i obejmuje tylko klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki promocji wskazane w niniejszym Regulaminie. Otrzymanie ochrony serwisowej na okres 5-letni oznacza otrzymanie, 2-letniej gwarancji jakości oraz  kolejnych 3 lat ochrony serwisowej na warunkach zawartych w załączniku nr 2 z zastrzeżeniem wskazanym  w pkt 11, tak aby łączny okres ochrony serwisowej wynikającej z gwarancji wynosił 2 lata i 3 lata okresu wynikającego ochrony serwisowej. Trzy letnia dodatkowa ochrona serwisowa rozpoczyna się po upływie dwuletniego okresu gwarancji jakości udzielonej na produkt objęty Promocją  i udzielana zostaje pod warunkiem, iż w okresie 2letniej gwarancji jakości, produkt objęty promocją nie zostanie wymieniony na inny. Świadczenia Organizatora na rzecz Uczestnika wskazane w załączniku nr 2 mają charakter nieodpłatny.  
 4. W promocji mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne nabywające produkty na użytek osobisty, który nie związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Promocją objęte będą produkty Beko zakupione w Studiu Mebli Kuchennych wraz z zestawem mebli kuchennych do zabudowy (meble kuchenne) od tego samego przedsiębiorcy (sprzedawcy), przy czym kwota mebli bez sprzętu nie może być mniejsza niż 1 500 zł. Poprzez Studio Mebli Kuchennych należy rozumieć  miejsce w którym Sprzedawca sprzedaje sprzęty marki Beko wraz z meblami kuchennymi lub oferuje projekty mebli kuchennych  oraz wykonanie mebli kuchennych wraz z montażem mebli i urządzeń, posiadające kuchnie wzorcowe, którzy miejsce prowadzonej działalności gospodarczej posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Promocją objęte są produkty zakupione w okresie od dnia 1 maja 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, fabrycznie nowe, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Organizatora, na które udziela dwuletniej gwarancji jakości. Lista modeli objętych promocja znajduję się w załączniku nr 1.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie zakupu w okresie promocji minimum 2 urządzeń marki Beko do zabudowy, wybranych spośród modeli wskazanych w załączniku nr 1 w Studiu Mebli Kuchennych wraz z zestawem mebli kuchennych. Zakup produktów Beko musi być wskazany na jednym dokumencie sprzedaży wraz z meblami kuchennymi, którym jest paragon lub faktura. Aby uzyskać dodatkową 3 letnią ochronę serwisową, uczestnik zobowiązany do dokonania rejestracji na stronie https://rejestracjaproduktu.pl/beko/darmowa (zakładka "Rejestruj 5-letnią ochronę serwisową") poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i załączenie dowodu  zakupu zawierającego nazwy zakupionych modeli wraz z meblami. Dowód  zakupu powinien być załączony w formie pliku pdf, skanu lub zdjęcia. Zgłoszenie dowodu zakupu, który nie zawiera pełnej nazwy produktu zostanie odrzucone, jeśli uczestnik nie potwierdzi organizatorowi właściwego numeru modelu.
 8. Wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego Rejestracja Promocji 2+3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a tym samym realizacji jej postanowień. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizowaną Promocją prowadzone jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w części zatytułowanej: Dane osobowe.
 9. Organizator promocji odeśle drogą e-mailową, w terminie 30 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego Rejestracja Produktu Beko, certyfikat 3-letniej dodatkowej ochrony serwisowej, który stanowić będzie podstawę do  uzyskania ochrony serwisowej.
 10. Maksymalny termin wypełnienia formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego Rejestracja Produktu Beko jest określony na 14 dni od daty zakupu. Po tym terminie prawo uzyskania ochrony serwisowej na 3 lata wygasa.
 11. Prawo skorzystania z 3 letniej ochrony serwisowej będzie uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi Beko S.A.:
   1. dowodu zakupu sprzętu objętego promocją.
   2. certyfikatu 3-letniej ochrony serwisowej.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, przydatność lub zastosowanie mebli kuchennych zakupionych przez Uczestnika od Sprzedawcy wraz z urządzeniami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także za walory użytkowe lub estetyczne mebli kuchennych zakupionych przez Uczestnika od Sprzedawcy wraz z Urządzeniami.  
 13. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest prawidłowe zamontowanie urządzeń zgodne   z instrukcją montażową oraz w przypadku urządzenia wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej i elektrycznej musi być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
 14. Szczegółowe warunki gwarancji 2-letniej i 3-letniej ochrony serwisowej na produkty objęte promocją znajdują się na stronie internetowej https://rejestracjaproduktu.pl/beko/darmowa. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzanie zmian do Regulaminu i modyfikowania zasad promocji, w tym do wcześniejszego zakończenia promocji. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator może powiadomić uczestników poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej https://rejestracjaproduktu.pl/beko/darmowa.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnika promocji jest BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, (dalej: BEKO). Jesteśmy częścią Grupy Arcelik A.S. (bliższe informacje można znaleźć na stronie www.arcelikas.com).

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Postanowienia odnoszące się danych osobowych zawarte w niniejszym regulaminie powinny być czytane łącznie z Polityką prywatności strony internetowej oraz Polityką cookies.

Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie konieczne, by wziąć udział w promocji. Ich niepodanie może spowodować, że nie będziemy w stanie zrealizować konkretnych działań, wskazanych w treści niniejszego regulaminu.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wywiązania się BEKO z postanowień regulaminu Promocji, zgodnie z którym Uczestnik, żeby wziąć udział zobowiązany jest do podjęcia określonych działań, a w tym do podania danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, za który uznajemy rozpatrywanie reklamacji, skarg, przetwarzanie do celów analizy i raportowania na poziomie globalnym, w oparciu o uzasadnione interesy Grupy Arcelik w zakresie zarządzania, rozwoju i doskonalenia działalności gospodarczej, dostarczania odpowiednich produktów i usług oraz przestrzegania lokalnych przepisów i regulacji, a także w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych BEKO, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed kierowanymi przeciwko BEKO roszczeniami w związku z organizacją Promocji – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 Okres przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, przez czas trwania udzielonej gwarancji, rozpatrywania reklamacji, skarg do czasu upływu roszczeń związanych z organizowaną Promocją czy rozpatrywaniem reklamacji. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na marketing bezpośredni – do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. W pozostałych zakresach nie dłużej niż jet to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Przekazywanie danych poza obszar EOG:

Z uwagi na to, że jesteśmy częścią Grupy Arcelik możemy udostępniać niektóre dane Uczestników innym firmom należącym do Grupy Arcelik, w tym naszej spółce macierzystej Arcelik .A.S. w Turcji, które mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów analizy i raportowania na poziomie globalnym, w oparciu o uzasadnione interesy Grupy Arcelik w zakresie zarządzania, rozwoju i doskonalenia działalności gospodarczej, dostarczania odpowiednich produktów i usług oraz przestrzegania lokalnych przepisów i regulacji. Przed przekazaniem Państwa danych osobowych poza obszar EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że takie dane będą objęte takim samym poziomem ochrony, jak na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych w obszarze EOG. W przypadku przekazywania danych poza EOG stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską i na żądanie udostępniamy Państwu ich kopię.

 Odbiorcy danych

 Odbiorcami danych Uczestnika mogą być podmioty, które wspierają BEKO w realizacji ww. celów przetwarzania, w szczególności związanych z organizacją i prowadzeniem Promocji. Podmioty te mogą przetwarzać dane Uczestnika tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim poleciło to BEKO oraz zobowiązane są do zachowania poufności tych danych. Odbiorcami mogą być także spółki z Grupy Arcelik, w zakresie wskazanym powyżej w punkcie Przekazywanie danych poza obszar EOG.

Dane osobowe mogą być także przekazane organom publicznym w związku z prowadzonymi konkretnymi postępowaniami na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

BEKO nie stosuje działań, w ramach których miałoby miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W zakresie profilowania prosimy zapoznać się z Polityką cookies oraz Polityką prywatności strony internetowej, za pośrednictwem której następuje rejestracja urządzenia.

 Prawa przysługujące Uczestnikowi

W zakresie, o jakim mowa w przepisach art. 15-21 oraz art.7 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:

- uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce to do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji m. in. o celu przetwarzania, kategoriach odbiorców, a także do uzyskania kopii danych;

- do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz żądania uzupełnienia danych niekompletnych;

- usunięcia danych osobowych;

 - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 - do przeniesienia swoich danych, w przypadkach opisanych w art. 21 RODO;

 - do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania;

- do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt elektroniczny z wyznaczonym w naszej firmie inspektorem ochrony danych na adres e-mail: inspektor.rodo@beko.com.pl lub kierowanie korespondencji pisemnej na adres siedziby Spółki.

 Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.uodo.gov.pl

 

Załącznik nr 1 

Lista produktów objętych 3-letnią ochroną serwisową:

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Warunki Świadczenia 3-letniej  Ochrony Serwisowej

 

  1. Niniejsza Promocja obowiązuje wyłącznie w stosunku do produktów, na które uprzednio udzielona była przez Organizatora 2-letnia gwarancja  jakości, których sprzedaż nastąpiła nie później niż w 36 miesiącu od daty produkcji produktów objętych Promocją oraz, który nie został wymieniony na inny w okresie gwarancji jakości. 
  2. W razie ujawnienia się wady produktu objętego Promocją w trakcie 3-letniego okresu ochrony serwisowej, zostanie ona usunięta na koszt Organizatora w sposób uzależniony od właściwości wady. Za wady, o których mowa wyżej, należy rozmieć usterki produktu powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. 
  3. Organizator zobowiązuje się do usunięcia wady w określonym przez siebie terminie poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy. Koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy pokrywa Organizator. 
  4. W przypadku wystąpienia wady produktu, Uczestnik powinien zgłosić wadę pod nr infolinii 222501414, Organizator powiadomi uczestnika o sposobie wykonania naprawy. 
  5. Świadczeniem usług serwisowych przez BEKO mogą być objęte wyłącznie produkty eksploatowane w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza Promocja nie obejmuje wykonania usług serwisowych w sytuacji, gdy usterka Sprzętu wynikła z:
   1. uszkodzeń mechanicznych, w tym: pęknięcia blatów ceramicznych, elementów wykonanych ze szkła, plastiku oraz elementów gumowych, uszkodzenia przez podmioty obce, które dostały się do wnętrza urządzenia, nie wyłączając drobnych elementów garderoby, które powinny być prane w specjalnych woreczkach;
   2. uszkodzeń powstałych na skutek korozji;
   3. uszkodzeń estetycznych elementów zewnętrznych, takich jak obudowa, powstałych na skutek transportu lub przemieszczania się sprzętu, w tym zarysowania, wgniecenia, pęknięcia;
   4. uszkodzeń termicznych i chemicznych;
   5. uszkodzeń powstałych na skutek przechowywania i użytkowania sprzętu w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi, określonymi wymaganiami odpowiednich norm;
   6. uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej;
   7. uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem do zasilania elektrycznego    oraz nieprawidłowymi parametrami sieci energetycznej lub domowej instalacji elektrycznej (tj. napięcie, natężenie częstotliwość);
   1. uszkodzeń związanych z zakłóceniami w elektrycznej sieci zasilającej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne);
   2. uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą,
   3. czynności konserwacyjnych i wymiany części posiadających określoną żywotność (żarówki, bezpieczniki, filtry, szczotki silnika);
   4. czynności związanych ze zmianą kierunku drzwi lub usunięciem blokad transportowych.